Biologische landbouw is een manier om voedsel te produceren die de draagkracht van de bodem en de natuurlijke levenscycli respecteert. Bioboeren werken zo natuurlijk mogelijk en minimaliseren de menselijke impact op het milieu.

Waarom is bio belangrijk?

Het biologisch landbouwmodel, met zijn agro-ecologische benadering, wordt wel eens gezien als het model voor de toekomst. Biolandbouw en bioveeteelt zijn milieuvriendelijke systemen die rekening houden met de eigen draagkracht van de natuur.

Belangrijke basisprincipes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen (bv. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem, ...) en het stimuleren van genetische diversiteit.

Allemaal belangrijke principes om de blijvende draagkracht en vruchtbaarheid van land en dier te ondersteunen!

De vijf pijlers van bio

Vijf stevige pijlers - of principes - onderbouwen de biologische landbouw en voedselproductie. Dit zijn ze:

Biolandbouw in de praktijk

 • De bioboer doet aan teeltrotatie (of teeltwisseling) waarbij gewassen regelmatig van veld wisselen zodat de bodem niet uitgeput raakt.
 • De boer gebruikt alleen mest van biologische dieren en natuurlijke compost - kunstmest is verboden.
 • Gewasbescherming gebeurt met natuurlijke middelen: producten zijn alleen toegelaten als de actieve stof in de natuur voorkomt. In de biolandbouw worden dus geen herbiciden of pesticiden gebruikt van chemisch-synthetische oorsprong. Ook genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) zijn verboden.
 • De bioboer sluit de kringloop door lokale middelen goed in te zetten: zo hergebruikt hij de mest van biodieren en produceert hij bij voorkeur diervoeders op zijn eigen boerderij.
 • De bioboer gebruikt bij voorkeur sterke, ziekteresistente planten- en dierenrassen die goed zijn aangepast aan de lokale omgeving.
 • Het (pluim)vee krijgt voldoende binnenruimte, geniet van vrije uitloop. Runderen, schapen en geiten krijgen 100% biologisch voer; het voer van varkens en pluimvee is 95% biologisch.

Biologische voedselproductie in de praktijk

Of: Hoe maak je een biologisch verwerkt product?

 • Een product is pas biologisch als meer dan 95% van de ingrediënten biologisch is.
 • De bioproducent gebruikt alleen additieven van natuurlijke oorsprong; synthetische additieven of artificiële smaakversterkers zijn niet toegelaten. Die toegelaten additieven staan vermeld in een positieve lijst (i.e. een duidelijke opsomming van wat toegelaten is).
 • Bepaalde natuurlijke aroma’s mogen wel worden gebruikt, maar kleurstoffen zijn niet toegelaten.
 • In bio worden geen stoffen of technieken gebruikt die de consument misleiden over de ware aard van de producten.
 • Producenten van biologische voedingswaren moeten de biologische producten strikt gescheiden houden van de niet-biologische in hun productielijn. Een bio-ingrediënt mag ook niet samen met hetzelfde niet-bio ingrediënt in één en hetzelfde product voorkomen.
 • Typisch voor verwerkte bioproducten is dat de bio-ingrediënten altijd heel duidelijk op het etiket staan. Alle bio-ingrediënten worden meestal met een sterretje aangeduid. Als een product minder dan 95% biologische ingrediënten bevat, dan mag het niet ‘biologisch’ genoemd worden maar de biologische ingrediënten mogen wel als biologisch aangeduid worden in de ingrediëntenlijst (dus met een sterretje).

Hoe weet je of een product biologisch is?

 • De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd in heel Europa. In de Europese biowetgeving staat precies omschreven waaraan biologische teelt, veehouderij, voedingsmiddelen en veevoeder moeten voldoen.
 • Daarnaast bepaalt de wetgeving ook hoe de verwerking, verspreiding, etikettering en controle van biologische producten gebeurt. Voor dit alles gelden strenge normen, die door onafhankelijke biocontrole-organisaties regelmatig gecontroleerd worden.
 • Alle bio-ondernemers (boeren, veetelers, verwerkers, handelaars, importeurs) worden ten minste één keer per jaar gecontroleerd door een gespecialiseerd controle-organisme.

Groene blaadje

Sinds 1 juli 2010 wordt overal in Europa het erkende EU-biologo gebruikt, het bekende ‘groene blaadje’. Alleen biologisch gecertificeerde bedrijven die de biowetgeving naleven, mogen dat logo op hun producten gebruiken. Dus als je dit groene blaadje ziet, samen met het woord 'biologisch', weet je zeker dat je een echt bioproduct in handen hebt!

Meer info: